Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wysoka, dnia 4 czerwca 2018 r.

RMiG.00021.54.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017.1875) oraz § 18 ust. 1 statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję LIV Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka i serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.

Sesja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. (tj. czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 4. Podziękowania dla byłych sołtysów Pana Marka Plewy i Pana Jana Kowalskiego.

 5. Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

 8. Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, wnioski i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

 9. Prezentacja złożonych wniosków w okresie międzysesyjnym i udzielonych odpowiedzi.

 10. Informacja Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej o zatwierdzonych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wysoka na okres 3 lat.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka - Projekt uchwały nr 1.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr geod. 55/2 położonej w m. Wysoka - Projekt uchwały nr 2.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr geod. 238/6 położonej w m. Wysoka - Projekt uchwały nr 3.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 r. - Projekt uchwały nr 4.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2018- 2030 - Projekt uchwały nr 5.

 16. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2017 rok.

 1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
  i Gminy za 2017 r.

 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2017 r.

 3. dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2017 r.

 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2017 r. - Projekt uchwały nr 6.

 1. Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka za 2017 r.

  1. przedstawienie wniosku (opinii i uchwały) Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka z tytułu wykonania budżetu miasta
   i gminy za 2017 r.

  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2017 r.

  3. dyskusja w sprawie w/w wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii RIO w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2017 r.

  4. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium, podjęcie uchwały - Projekt uchwały nr 7.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 8.

 3. Podjęcia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 9 i 10.

 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 5. Zapytania i wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

 6. Wolne wnioski.

 7. Przyjęcie protokołu z uroczystej Sesji, LII i LIII sesji Rady Miasta i Gminy.

 8. Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

 9. Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

 10. Zakończenie obrad i zamknięcie LIV sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy

(-) inż. Henryk Stańczyk

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:2018-06-09 12:23:26
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2018-06-09 12:23:03
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2018-06-09 12:24:07
Ostatnia zmiana:2018-06-09 12:24:12
Ilość wyświetleń:353

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij