Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

 

ZP.271.2.2018                                                  

Wysoka, dnia  10 maja 2018 roku

 

  Informacja dla Wykonawców

 

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.180.000,00 złotych na  realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, znajdujących się w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w 2018 roku”

 

 

 

        W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców, w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych   /Dz. U. z 2017 r,  poz.1579/ udzielam następujących odpowiedzi:

 

Zapytanie:

Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego i Zamawiający poniesie koszty związane ze  złożeniem oświadczenia

Odpowiedź:  

Nie zostanie złożone takie oświadczenie.

Zapytanie:

W nawiązaniu do treści zawartej w Rozdziale 4 SIWZ pkt 4 cyfra 9 „Rodzaje zabezpieczeń”  prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnatura Skarbnika?

Odpowiedź:

Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Zapytanie:

W związku z brakiem w załącznikach do SIWZ opinii RIO o możliwości spłaty zaciąganego kredytu,  prosimy o informację, czy Zamawiający zgadza się by zawarcie umowy kredytu, ewentualnie uruchomienie kredytu, uwarunkowane było przedłożeniem pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opinia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego – bip.gminawysoka.pl

 

 

Zapytanie:

W nawiązaniu do treści zawartej w Rozdziale 4 SIWZ pkt 4 cyfra 7 prosimy o informacje czy Zamawiający wskazując roczny okres karencji wskazuje ten termin od daty pierwszego uruchomienia kredytu czy od daty podpisania umowy kredytowej?

Odpowiedź:

Roczny okres karencji Zamawiający wskazuje od daty pierwszego uruchomienia kredytu.

Zapytanie:

W nawiązaniu do treści zawartej w Rozdziale 4 SIWZ pkt 4 cyfra 2 prosimy o informacje w jaki sposób ma zostać przekazana informacja Zamawiającemu dotyczącą wysokości odsetek do spłaty: pocztą czy droga elektroniczną na adres email?

Odpowiedź:

Informacja będzie przekazywania drogą elektroniczną na adres e-mail.

Zapytanie:

W nawiązaniu do treści zawartej w Rozdziale 13 SIWZ pkt 1 prosimy o informacje czy Zamawiający wskazując WIBOR 3M na dzień 20.04.2018 roku wskazuje WIBOR3M wynoszący 1,70% do kalkulacji ceny oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazując WIBOR 3M na dzień 20.04.2018 roku wskazuje WIBOR 3M wynoszący 1,70%.

Zapytanie:

W nawiązaniu do treści zawartej w SIWZ Załącznik nr 1 – Formularz Oferty – prosimy o informacje w jaki sposób wypełnić pkt 7 w przypadku dużego przedsiębiorstwa?

Odpowiedź:

Należy skreślić obydwa przypadki /małe/średnie przedsiębiorstwa/

Zapytanie:

W nawiązaniu do treści zawartej w Rozdziale 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” prosimy o informację, jakie kwoty dofinansowania zostały przyznane dla poszczególnych projektów?

Odpowiedź:

1. Projekt: Inwestycja w obszarze transportu miejskiego     2.281.910,86 zł

2. Projekt: Budowa sali gimnastycznej                                    979.858,64 zł

 

Zapytanie:

W nawiązaniu do treści zawartej w Rozdziale 4 SIWZ pkt 5 prosimy o informacje czy Zamawiający wskazując III kwartał 2019r. wskazuje 30.09.2019r., jako datę płatności pierwszej raty kapitałowej?                                                                                                                                                     

Odpowiedź:  

Zamawiający wskazując III kwartał 2019r. wskazuje 30.09.2019r., jako datę płatności pierwszej raty kapitałowej

Zapytanie:

W nawiązaniu do treści zawartej w Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy pkt 10), gdzie zostało wskazane, że „projekt umowy, który stanowić będzie załącznik do oferty” vs. zapisy Rozdziału 11 SIWZ pkt 6 prosimy o potwierdzenie czy projekt umowy ma stanowić załącznik do oferty?

Odpowiedź:  

Projekt umowy złoży Wykonawca, którego Oferta oceniona zostanie jako

najkorzystniejsza - na wezwanie Zamawiającego (Zgodnie z Rozdziałem 7 pkt. 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Zapytanie:

W nawiązaniu do treści SIWZ prosimy o informacje czy Zamawiający potwierdza, że w związku z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu uruchomienia transz, że ostateczny termin uruchomienia nie przekroczy terminu 31.12.2018r.,  

- czy zmiana w powyższym zakresie będzie również wymagać zmiany umowy kredytu,

Odpowiedź:  

Terminy uruchomienia transz kredytu podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odnoszą się do wyliczenia ceny oferty. Jednocześnie potwierdzamy, że ostateczny termin uruchomienia kredytu nie przekroczy 31.12.2018 roku.

Zapytanie:

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

1)    jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;

2)    jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

 

 

Odpowiedź:  

Założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 3.261.769,50 zł

 

Zapytanie:

Prosimy o podanie informacji, czy kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona na deklaracji wekslowej.

Odpowiedź:  

Kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona na deklaracji wekslowej.

Zapytanie:

Czy została podjęta przez Radę Miasta i Gminy uchwała o zaciągnięciu przedmiotowego kredytu ? Jeżeli tak czy możliwe jest jej upublicznienie.

Odpowiedź:

Uchwała taka nie została podjęta. Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu zawarte jest w uchwale budżetowej.

 

Zapytanie:

Prosimy o udostępnienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, leasingu, wyemitowanych papierów wartościowych i innych – wobec innych instytucji finansowych z podziałem na podmioty na dzień 31.03.2018 roku.

Odpowiedź:

Informacja taka udostępniona jest na stronie internetowej zamawiającego –

bip.gminawysoka.pl

 

Zapytanie::

Prosimy o udostępnienie informacji – stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 roku.

Odpowiedź:

Informacja taka udostępniona jest na stronie internetowej zamawiającego –

bip.gminawysoka.pl

 

Zapytanie:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących informacji:

1. Aktualne zaświadczenie o braku zaległości wobec Z.U.S i U.S.

2. Dokument potwierdzający wybór Burmistrza.

3. Uchwała o powołaniu Skarbnika Miasta i Gminy.

Odpowiedź:

W załączeniu w formie  pdf - Aktualne zaświadczenie o braku zaległości wobec Z.U.S., dokument potwierdzający wybór Burmistrza, Uchwała o powołaniu Skarbnika Miasta i Gminy.

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego udostępnione będzie przed podpisaniem umowy kredytu (aktualnie oczekujemy na wydanie zaświadczenia). 

 

 

 

Otrzymują:

Wszyscy zainteresowani za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego.

 

 

 

                                                                                        mgr inż. Marek Madej

                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka  

 

 

 

Załączniki

Uchwała - powołanie skarbnika (175.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaświadczenie - Burmistrz MiG (645kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zaświadczenie o niezaleganiu - ZUS (333.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2018-05-10 21:41:44
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2018-05-10 21:46:22
Ostatnia zmiana:2018-05-10 21:46:28
Ilość wyświetleń:338

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij