Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie nr 626823-N-2017 z dnia 2017-12-04 r.

Miasto i Gmina Wysoka reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Inwestycja będzie dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.1.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Wysoka reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, krajowy numer identyfikacyjny 53104500000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich  , 89320   Wysoka, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (67) 2871004, e-mail office@gminawysoka.pl, faks (67) 2871004.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminawysoka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gminawysoka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminawysoka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Miasto i Gmina Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka
Numer referencyjny: ZPG.271.10.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery części : Część Nr 1 : Budowa drogi dla rowerów Czajcze-Wysoka Część Nr 2 : Budowa parkingu buforowego P&R przy Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka Część Nr 3 : Budowa parkingu buforowego P&R przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej Część Nr 4: Budowa ul. Akacjowej w Wysokiej Zakres robót przewidzianych dla części Nr 1. W zakres inwestycji wchodzi budowa drogi dla rowerów o szerokości 2,0 m poprzez częściową przebudowę drogi powiatowej nr 1197P oraz drogi gminnej. Ze względu na geometrie pasa drogowego drogi powiatowej oraz kolizję z istniejącym gazociągiem drogę dla rowerów zaprojektowano częściowo w terenach kolejowych będących własnością Miasta i Gminy Wysoka. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm ograniczoną od strony drogi powiatowej opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 a od strony kolejki wąskotorowej obrzeżem betonowym 8,0x30,0 cm na ławie betonowej z betonu C12/15. Wzdłuż drogi powiatowej należy wykonać odcinki rowów odparowujących. Z uwagi na przekrój poprzeczny istniejącej nawierzchni drogi powiatowej oraz projektowanej drogi dla rowerów należy wykonać ścieki podchodnikowe w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pobocza w ilości 9 szt. Ścieki podchodnikowe należy wykonać z płyt ściekowych zgodnie z rysunkiem „szczegół ścieku podchodnikowego” na podsypce cementowo – piaskowej 1: 4 gr. 10 cm. W celu zapewnienia dostępu do nieruchomości przyległych zakresem objęto przebudowę istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 1197P w ilości 6 szt. Zaprojektowano regulację łuku na skrzyżowaniach drogi powiatowej nr 1197P z drogą gminną poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni, osadzenie krawężników betonowych oraz uzupełnienie nawierzchni bitumicznej. Zestawienie powierzchni: Powierzchnia dróg 4138,50 m2 Powierzchnia zjazdów 65,0 m2 Powierzchnia zieleni 3300,0 m2 Zakres robót przewidzianych dla części Nr 2. Zakresem inwestycji objęto budowę parkingu buforowego dla samochodów osobowych. Nawierzchnie parkingu wykonać należy z kostki betonowej na podbudowie z betonu C8/10 i grunto cementcie Rm=5Mpa. Zaprojektowano 50 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Sytuacyjnie i wysokościowo projektowane elementy należy dowiązać do istniejących dróg i zagospodarowania terenu. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać remont istniejącej kanalizacji deszczowej dn250 poprzez wymianę kolektora na PVC dn250 SN8 o łącznej długości 91,0 m z uwagi na zły stan techniczny. W celu włączenia do kolektora wpustów projektuje się przyłącze z rur o średnicy DN160 SN8 L= oraz DN200 SN8 oraz zabudowę studni DN425 na istniejącym kolektorze. Włazy studni wykonać w terenach zielonych w ciągach komunikacyjnych D400. Wpusty klasy D400 z osadnikiem 0,80 m. Teren przyległy do zagospodarowano zielenią w postaci obsiewu trawą. Powierzchnia dróg 1353,0 m2 Powierzchnia zieleni 729,0 m2 Powierzchnia utwardzeń 551,0 m2 Powierzchnia parkingów 551,0 m2 Ilość miejsc postojowych 50 Powierzchnia ogółem 3285,0 m2 Zakres robót przewidzianych dla części Nr 3. W ramach inwestycji należy wykonać przebudowę ul. Szkolnej w granicach działki nr 166 poprzez wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych. W granicach działki nr 165/1 projektuję się parking dla samochodów osobowych i autobusów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonać należy 88 miejsc postojowych w tym 3 miejsca postojowe dla autobusów, resztę stanowisk przewidziano dla samochodów osobowych oraz osób niepełnosprawnych (3 miejsca ). Sytuacyjnie i wysokościowo elementy parkingu należy dowiązać do istniejących dróg i zagospodarowania terenu. W miejscach przejść dla pieszych krawężnik obniżyć celem ułatwienia komunikacji. W ramach inwestycji należy dokonać wycinkę krzewów i drzew kolidujących z przebudową drogi i parkingu. Odwodnienie parkingu poprzez wpusty uliczne z osadnikami do istniejącej kanalizacji deszczowej przewidzianej do remontu z uwagi na zły stan techniczny. Teren przyległy zagospodarowano zielenią w postaci obsiewu trawą. Inwestycją objęto remont istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej dn160 poprzez wymianę kolektora na PVC dn250 SN8 z uwagi na zły stan techniczny. W celu włączenia do kolektora wpustów należy wykonać zabudowę studni PVC DN400 na istniejącym kolektorze. Włazy studni należy wykonać w terenach zielonych klasy B125, w ciągach komunikacyjnych D400. Wpusty klasy D400 z osadnikiem 0,80 m. Zestawienie powierzchni Powierzchnia dróg 1130,91 m2 Powierzchnia zjazdów 66, 5 m2 Powierzchnia zieleni 960,50 m2 Powierzchnia parkingów 1459,0 m2 Ilość miejsc postojowych - 88 Powierzchnia komunikacji ogółem - 3616,91 m2 Zakres robót przewidzianych dla części Nr 4. Zakresem inwestycji ujęto: Przebudowę drogi w liniach rozgraniczających na działkach stanowiących własność gminy Wysoka lub oddanych w dyspozycje gminie Wysoka. Zaprojektowano nawierzchnię jezdni jak dla klasy drogi D o szerokości 5,5 m. W przekroju zaprojektowano obustronnie pasy zieleni o szerokości 1,5 m. Drogę w planie zaprojektowano lokalizując łuki poziome o promieniach od R-24,6 m do R-1000m, ponadto zaprojektowano trzy skrzyżowania typu mini rondo trójwlotowe oraz jedno czterowlotowe. Ronda z wyspą przejezdną wykonaną z kostki kamiennej o gr. 16-20 cm na ławie betonowej z obramowaniem wyspy krawężnikiem kamiennym. Na odcinku drogi gminnej ul. Akacjowa zaprojektowano trzy skrzyżowania trój wlotowe typu mini rondo o średnicy zewnętrznej D = 14,0 m, średnicy wyspy środkowej przejezdnej 4,0 m oraz jedno czterowlotowe typu rado o średnicy zewnętrznej D=16,0 m, średnicy wyspy środkowej przejezdnej 6,0 m. W przebiegu drogi w planie zaprojektowano dwanaście łuków poziomy o promieniach od R=24,6 m do R = 2000 m oraz odcinków prostych. Zjazdy do posesji zaprojektowano do istniejących bram wjazdowych o szerokości odpowiadają-całej szerokości bramie. Połączenie zjazdu z drogą zaprojektowano skosami o wielkości 1,5 m do 1,5 m. Pobocza gruntowe za krawężnikiem zostało zaprojektowane o szerokości 1,5 m ze spadkiem o pochyleniu 1 : 1,5 w miejscach nasypów. Niweletę nawierzchni drogi poprowadzono po istniejącym terenie ze względu na przylegające do niej posesje. Spadek podłużny na niwelecie drogi zaprojektowano o spadkach podłużnych od 0,18 do 0,69 %. Zaprojektowano trzy łuki pionowe o średnicy dwa o R=5000 m i jeden o R=1500 m. Odwodnienie projektowanej drogi zapewnione będzie poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Na minimalnych spadkach podłużnych jezdni zaprojektowano ścieki przy krawężnikowe z prefabrykatów betonowych o szerokości 20 cm zlokalizowane w km: obustronny od km 0+003,00 do km 0+109,00 oraz w km 0,492 do 0+ 638 natomiast od km 0+781 do 0+820 jednostronnie po stronie łuku wewnętrznego. Wody odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez zaprojektowane nowe wpusty uliczne wraz z przy kanalikami włączającym do istniejącej sieci oraz do nowo projektowanych wylotów z kanalizacji deszczowej do cieku wodnego. Budowie podlegać będą następujące elementy: • Droga o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej: 0,5329 ha - szerokość 5,5 [m] - spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy 2 [%] - spadek poprzeczny jezdni na łuku jednostronny 2 [%] - nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 + 5 [cm] • Dojazd do posesji o powierzchni z betonowej kostki brukowej 0,0346 ha - szerokość zmienna dostosowana do bram posesji szer. zmienna 3,3 do 5,0 m, - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, • Budowa sieci kanalizacji deszczowej, - sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej O800 o łącznej długości 32,0 mb (dot. przewodu do zarurowania istniejącego rowu M-22 w pasie drogowym ulicy Akacjowej), - sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej O400 o łącznej długości 497,8 mb, - sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej O315 o łącznej długości 62,4 mb, - sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej O250 o łącznej długości 133,3 mb, - sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej O160 o łącznej długości 301,3 mb, Łącznie sieć kanalizacji deszczowej o długości 1 026,8 mb. Ponadto wykonanie 3 komplety urządzeń podczyszczających (osadnik piasku i separator lamelowy) wody opadowe / roztopowe przed odprowadzeniem ich do istniejącego rowu melioracyjnego M-22.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233000-9
45111200-0
45111291-4
45231300-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
   2018-08-31
   2018-08-31
   2018-08-31
   2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej : a) dla części Nr 1 – 200.000 złotych, b) dla części Nr 2 – 200.000 złotych, c) dla części Nr 3 - 200.000 złotych. d) Dla części Nr 4 – 300.000 złotych, Jeżeli wykonawca składa ofertę na kilka części, zobowiązany jest dysponować środkami w kwocie łącznej dla wybranych części. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie : Dla części nr 1: drogi o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 2000 m2, Dla części nr 2 : drogi o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 2000 m2, Dla części nr 3 : drogi o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 2000 m2, Dla części nr 4: drogi o nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni min. 3000 m2 , sieci sanitarnych o wartości min. 500.000,00 zł, Wykazane doświadczenie musi być sumą dla wszystkich części w zależności od liczby składanych części. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. a) kierownik budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót drogowych dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową dróg; b) kierownik budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej (dot. zadania nr 4) bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót sanitarnych dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową sieci i instalacji sanitarnych; Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 1.1 Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 1 ppkt 1. 1.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium ustala się dla poszczególnych części następująco : a) dla części Nr 1 – w wysokości 8.000 zł b) dla części Nr 2 – w wysokości 7.000 zł c) dla części Nr 3 – w wysokości 7.000 zł d) dla części Nr 4 – w wysokości 20.000,00 zł Jeżeli wykonawca składa ofertę na kilka części zobowiązany będzie wnieść wadium w kwocie łącznej dla wybranych części – z podziałem na każdą z części osobno. 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : Bank Spółdzielczy w Wysokiej Nr rachunku : 70 8940 0007 0000 0169 2000 0441 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka Część Nr ……… 3. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 5. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty : a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, b) oryginału : gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 6. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 8. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 13. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 15. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1-3 i ust. 5 i 6, w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mogą wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych ( silne mrozy – poniżej minus 10°C przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i długotrwałe deszcze, ponad normowe opady śniegu, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 30°C, przez okres co najmniej 10 dni ) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, d) siły wyższej lub klęski żywiołowej. 3) W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o czym mowa w SIWZ rozdz. IV pkt. 8.2, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 4) W przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. 5) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 6) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem: a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inżyniera, c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 8) Zmiana Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy, oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę. 4. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) łączna wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości Przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1. 7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki : 1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1. 8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca : 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 9. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli : 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1. 10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa drogi dla rowerów Czajcze-Wysoka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres inwestycji wchodzi budowa drogi dla rowerów o szerokości 2,0 m poprzez częściową przebudowę drogi powiatowej nr 1197P oraz drogi gminnej. Ze względu na geometrie pasa drogowego drogi powiatowej oraz kolizję z istniejącym gazociągiem drogę dla rowerów zaprojektowano częściowo w terenach kolejowych będących własnością Miasta i Gminy Wysoka. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm ograniczoną od strony drogi powiatowej opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 a od strony kolejki wąskotorowej obrzeżem betonowym 8,0x30,0 cm na ławie betonowej z betonu C12/15. Wzdłuż drogi powiatowej należy wykonać odcinki rowów odparowujących. Z uwagi na przekrój poprzeczny istniejącej nawierzchni drogi powiatowej oraz projektowanej drogi dla rowerów należy wykonać ścieki podchodnikowe w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pobocza w ilości 9 szt. Ścieki podchodnikowe należy wykonać z płyt ściekowych zgodnie z rysunkiem „szczegół ścieku podchodnikowego” na podsypce cementowo – piaskowej 1: 4 gr. 10 cm. W celu zapewnienia dostępu do nieruchomości przyległych zakresem objęto przebudowę istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 1197P w ilości 6 szt. Zaprojektowano regulację łuku na skrzyżowaniach drogi powiatowej nr 1197P z drogą gminną poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni, osadzenie krawężników betonowych oraz uzupełnienie nawierzchni bitumicznej. Zestawienie powierzchni: Powierzchnia dróg 4138,50 m2 Powierzchnia zjazdów 65,0 m2 Powierzchnia zieleni 3300,0 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233000-9, 45111200-0, 45111291-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa parkingu buforowego P&R przy Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakresem inwestycji objęto budowę parkingu buforowego dla samochodów osobowych. Nawierzchnie parkingu wykonać należy z kostki betonowej na podbudowie z betonu C8/10 i grunto cementcie Rm=5Mpa. Zaprojektowano 50 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Sytuacyjnie i wysokościowo projektowane elementy należy dowiązać do istniejących dróg i zagospodarowania terenu. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać remont istniejącej kanalizacji deszczowej dn250 poprzez wymianę kolektora na PVC dn250 SN8 o łącznej długości 91,0 m z uwagi na zły stan techniczny. W celu włączenia do kolektora wpustów projektuje się przyłącze z rur o średnicy DN160 SN8 L= oraz DN200 SN8 oraz zabudowę studni DN425 na istniejącym kolektorze. Włazy studni wykonać w terenach zielonych w ciągach komunikacyjnych D400. Wpusty klasy D400 z osadnikiem 0,80 m. Teren przyległy do zagospodarowano zielenią w postaci obsiewu trawą. Powierzchnia dróg 1353,0 m2 Powierzchnia zieleni 729,0 m2 Powierzchnia utwardzeń 551,0 m2 Powierzchnia parkingów 551,0 m2 Ilość miejsc postojowych 50 Powierzchnia ogółem 3285,0 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233000-9, 45111200-0, 45111291-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Budowa parkingu buforowego P&R przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach inwestycji należy wykonać przebudowę ul. Szkolnej w granicach działki nr 166 poprzez wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych. W granicach działki nr 165/1 projektuję się parking dla samochodów osobowych i autobusów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wykonać należy 88 miejsc postojowych w tym 3 miejsca postojowe dla autobusów, resztę stanowisk przewidziano dla samochodów osobowych oraz osób niepełnosprawnych (3 miejsca ). Sytuacyjnie i wysokościowo elementy parkingu należy dowiązać do istniejących dróg i zagospodarowania terenu. W miejscach przejść dla pieszych krawężnik obniżyć celem ułatwienia komunikacji. W ramach inwestycji należy dokonać wycinkę krzewów i drzew kolidujących z przebudową drogi i parkingu. Odwodnienie parkingu poprzez wpusty uliczne z osadnikami do istniejącej kanalizacji deszczowej przewidzianej do remontu z uwagi na zły stan techniczny. Teren przyległy zagospodarowano zielenią w postaci obsiewu trawą. Inwestycją objęto remont istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej dn160 poprzez wymianę kolektora na PVC dn250 SN8 z uwagi na zły stan techniczny. W celu włączenia do kolektora wpustów należy wykonać zabudowę studni PVC DN400 na istniejącym kolektorze. Włazy studni należy wykonać w terenach zielonych klasy B125, w ciągach komunikacyjnych D400. Wpusty klasy D400 z osadnikiem 0,80 m. Zestawienie powierzchni Powierzchnia dróg 1130,91 m2 Powierzchnia zjazdów 66, 5 m2 Powierzchnia zieleni 960,50 m2 Powierzchnia parkingów 1459,0 m2 Ilość miejsc postojowych - 88 Powierzchnia komunikacji ogółem - 3616,91 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233000-9, 45111200-0, 45111291-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Budowa ul. Akacjowej w Wysokiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakresem inwestycji ujęto: Przebudowę drogi w liniach rozgraniczających na działkach stanowiących własność gminy Wysoka lub oddanych w dyspozycje gminie Wysoka. Zaprojektowano nawierzchnię jezdni jak dla klasy drogi D o szerokości 5,5 m. W przekroju zaprojektowano obustronnie pasy zieleni o szerokości 1,5 m. Drogę w planie zaprojektowano lokalizując łuki poziome o promieniach od R-24,6 m do R-1000m, ponadto zaprojektowano trzy skrzyżowania typu mini rondo trójwlotowe oraz jedno czterowlotowe. Ronda z wyspą przejezdną wykonaną z kostki kamiennej o gr. 16-20 cm na ławie betonowej z obramowaniem wyspy krawężnikiem kamiennym. Na odcinku drogi gminnej ul. Akacjowa zaprojektowano trzy skrzyżowania trój wlotowe typu mini rondo o średnicy zewnętrznej D = 14,0 m, średnicy wyspy środkowej przejezdnej 4,0 m oraz jedno czterowlotowe typu rado o średnicy zewnętrznej D=16,0 m, średnicy wyspy środkowej przejezdnej 6,0 m. W przebiegu drogi w planie zaprojektowano dwanaście łuków poziomy o promieniach od R=24,6 m do R = 2000 m oraz odcinków prostych. Zjazdy do posesji zaprojektowano do istniejących bram wjazdowych o szerokości odpowiadają-całej szerokości bramie. Połączenie zjazdu z drogą zaprojektowano skosami o wielkości 1,5 m do 1,5 m. Pobocza gruntowe za krawężnikiem zostało zaprojektowane o szerokości 1,5 m ze spadkiem o pochyleniu 1 : 1,5 w miejscach nasypów. Niweletę nawierzchni drogi poprowadzono po istniejącym terenie ze względu na przylegające do niej posesje. Spadek podłużny na niwelecie drogi zaprojektowano o spadkach podłużnych od 0,18 do 0,69 %. Zaprojektowano trzy łuki pionowe o średnicy dwa o R=5000 m i jeden o R=1500 m. Odwodnienie projektowanej drogi zapewnione będzie poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Na minimalnych spadkach podłużnych jezdni zaprojektowano ścieki przy krawężnikowe z prefabrykatów betonowych o szerokości 20 cm zlokalizowane w km: obustronny od km 0+003,00 do km 0+109,00 oraz w km 0,492 do 0+ 638 natomiast od km 0+781 do 0+820 jednostronnie po stronie łuku wewnętrznego. Wody odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez zaprojektowane nowe wpusty uliczne wraz z przy kanalikami włączającym do istniejącej sieci oraz do nowo projektowanych wylotów z kanalizacji deszczowej do cieku wodnego. Budowie podlegać będą następujące elementy: • Droga o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej: 0,5329 ha - szerokość 5,5 [m] - spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy 2 [%] - spadek poprzeczny jezdni na łuku jednostronny 2 [%] - nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 + 5 [cm] • Dojazd do posesji o powierzchni z betonowej kostki brukowej 0,0346 ha - szerokość zmienna dostosowana do bram posesji szer. zmienna 3,3 do 5,0 m, - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, • Budowa sieci kanalizacji deszczowej, - sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej O800 o łącznej długości 32,0 mb (dot. przewodu do zarurowania istniejącego rowu M-22 w pasie drogowym ulicy Akacjowej), - sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej O400 o łącznej długości 497,8 mb, - sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej O315 o łącznej długości 62,4 mb, - sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej O250 o łącznej długości 133,3 mb, - sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej O160 o łącznej długości 301,3 mb, Łącznie sieć kanalizacji deszczowej o długości 1 026,8 mb. Ponadto wykonanie 3 komplety urządzeń podczyszczających (osadnik piasku i separator lamelowy) wody opadowe / roztopowe przed odprowadzeniem ich do istniejącego rowu melioracyjnego M-22.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233000-9, 45111200-0, 45111291-4, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 


 


 

Załączniki

SIWZ (354kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1-Formularz ofertowy (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2-war.udz.w post. (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - o wykluczeniu (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3a - oświadcz.podm.ipodwyk (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - zobowiązanie (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - grupa kapitałowa (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 dla cz. I, II, III, IV (307.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - cz1 (8.1MB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 7 - cz2 (45.4MB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 7 - cz3 (44.7MB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 7 - cz4 (46.3MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Jacek Piszczek
Data utworzenia:2017-12-04 15:15:11
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2017-12-04 15:06:43
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2017-12-04 15:53:43
Ostatnia zmiana:2018-03-12 20:48:26
Ilość wyświetleń:875

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij