Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora do spraw ochrony środowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora do spraw ochrony środowiska

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016. 902)

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY WYSOKA

Ogłasza nabór na wolne

stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska

w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powst. Wlkp. 20/21, 89-320 Wysoka

 1. STANOWISKO PRACY:

  PODINSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

  Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku, tj.

 1. posiada obywatelstwo polskie

 2. posiada nieposzlakowaną opinię

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

 4. nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

 5. posiada wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: administracja, ochrona środowiska lub inżynieria środowiska).

 1. WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Kreatywność i samodzielność w działaniu

 2. Umiejętność pracy w zespole

 3. Biegła znajomość obsługi komputera (Windows XP, pakiet MS Office, Internet Explorer)

 4. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz kodeksu postępowania administracyjnego

 1. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

 1. Praca w budynku Urzędu na II piętrze (możliwość korzystania z windy)

 2. Stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy i środki łączności: telefon stacjonarny i dostęp do internetu.

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w tym m in.:

 1. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku nie wykonania obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie zapewnienia utrzymania porządku i czystości.

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska, w tym m.in.:

 1. prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 2. aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska,

 3. prowadzenie ewidencji źródeł zanieczyszczeń w zakresie korzystania ze środowiska,

 4. prowadzenie publicznego dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne.

 2. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.

UWAGA! Wynik postępowania stanowi łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i testu sprawdzającego stopień spełnienia powyższych wymagań.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 4. kwestionariusz osobowy

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powst. Wlkp. 20/21w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 1500.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Jednocześnie informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016.902).”

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2017-11-15 15:01:14
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2017-11-15 15:02:14
Ostatnia zmiana:2017-11-15 15:02:23
Ilość wyświetleń:761

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij