Otwarty nabór partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w

Działania 7.1 Aktywna integracja

Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.1 i Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPWP.07.01.02-IP-00-30-001/17 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej z siedzibą przy Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania nr 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy oraz ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, określonych w pkt. 3.1.1 Regulaminu konkursu.


I. Cel projektu:


Celem Partnerstwa będzie wzrost szans na rynku pracy osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przy czym cel ten może ulec zmianie w przypadku modyfikacji celów szczegółowych poddziałania 7.1.2 WRPO określonych w Wytycznych.

Cel realizowany będzie poprzez przygotowanie, a następnie prowadzenie projektu finansowanego ze środków EFS zakładającego realizację działań w określonych obszarach merytorycznych, z których każdy mieści się w zakresie typów projektów przewidywanych do realizacji w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:


Zakres realizacji działań (w tym kryteria naboru uczestników, planowaną liczbę osób objętych wsparciem, program i metody prowadzonych działań, podział działań pomiędzy poszczególnych partnerów, okres realizacji, wielkość finansowania itp.) zostanie ustalony przez wyłonionego do realizacji zadania Partnera/-ów oraz G- MOPS podczas opracowywania szczegółowej koncepcji realizacji zadania. Wszystkie zaplanowane działania/zadania będą zgodne zapisami Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) oraz „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

Przygotowywany projekt obejmował będzie (zgodnie z ogłoszeniem konkursowym) działania, mające na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji:

a. zawodowej – pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, tj. np. wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej, zatrudnienie wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne, usługi asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, asystent pracy, doradca zawodowy, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

b. edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub jego dostosowania do potrzeb rynku pracy, tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym dla osób w wieku aktywności zawodowej (wraz ze stypendiami), zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego, sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (wraz ze stypendiami), organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych).

c. zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy (tylko w przypadku, gdy stanowi jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem), np.

- finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,

- skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,

- skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu,

- skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

- sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami,

- skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

d. społecznej - przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.:

- organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami (m.in. koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej),

- finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego (indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej,

- organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy,

- organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,

- organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,

- organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (m.in. asystent rodziny, mediator),

- koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby opuszczającej zakład karny,

- pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach,

- organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera,

- praca socjalna

e. działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań związanych np. z realizacją programów aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.

III. Wymagania wobec partnera:

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy publicznej za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

 2. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej.

 3. Partner musi posiadać doświadczenie w działaniach na rzecz osób/rodzin/środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym realizacji zadań przewidzianych


IV. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi w Wielkopolsce.

 2. Opis koncepcji udziału w projekcie

 3. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej wraz z ich krótkim opisem.

 4. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.

 5. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu realizacji projektów finansowanych z UE, w tym świadczeniu usług społecznych.

 6. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

 7. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.

 8. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

 9. Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

V. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

 1. Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V i.)

 2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi w Wielkopolsce. Max. 30 pkt

 3. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.

 4. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.

 5. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 24 lipca 2017 roku, do godziny 13.00 na adres e-mail: mgopswysoka@wp.pl

VIII. Osoby do kontaktów:

Informacji na temat ogłoszenia udziela:

Agnieszka Hoffmann – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej, dostępna pod numerem telefonu: 67 287 16 14