ZARZĄDZENIE Nr 257 /2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 4 maja 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów Uchwał Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Wysoka.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/244/2014 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Wysoka (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego 2014.2535) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów Uchwał Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Wysoka:

  1. ulicy ”Gen. Świerczewskiego” na nazwę „Słoneczna”,

  2. ulicy „XXXV Lecia PRL” na nazwę „Kwiatowa”.

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców, wniesienie uwag i ewentualna akceptacja projektów, o których mowa w ust.1.

§ 2. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 04 maja do 25 maja 2017 r.

§ 3. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów Uchwał Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Wysoka udostępnione zostanie mieszkańcom na stronie internetowej Miasta i Gminy, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w formie papierowej dostępnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

§ 4. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i opinie składać można pisemnie w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej). Adres office@gminawysoka.pl

§ 5. Za koordynację i przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialna jest Pani Halina Borowczyk – Sekretarz Miasta i Gminy Wysoka przy współudziale Pani Wiesławy Depta – inspektora ds. ewidencji ludności.

§ 6. Z przebiegu konsultacji projektu sporządzony zostanie protokół, który podany zostanie do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji społecznych.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej