Zarządzenie    Nr  8 /2008

Burmistrza Miasta Gminy Wysoka

z dnia 14 marca 2008r.

  

w sprawie; przedstawienia sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Wysoka  oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za  2007 roku.

 

 

                        Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) zarządzam, co następuje:

 

 

 

 

     § 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu miasta gminy Wysoka  za  2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia.

 

 

     § 2. Przedstawiam  sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  instytucji kultury tj. (Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej ) w brzmieniu określonym załącznikiem  Nr II do niniejszego zarządzenia.

 

 

     §  3. Zarządzenie wchodzi w życie  z dnia podjęcia.