Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 209/2016
BURMISTRZA MIASTA  I  GMINY  WYSOKA
 z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.2016.446 ze zmianami), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t.Dz.U.2012.406 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

§ 2. Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 3. 1. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom  Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej w sposób zwyczajowo przyjęty w tej instytucji.
2. Ogłoszenie o konkursie umieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej (bip.gminawysoka.pl)
2) na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Wysoka – www.gminawysoka.pl
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej.

§ 4. 1. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa.
2. Powołanie komisji konkursowej oraz określenie szczegółowego trybu pracy komisji nastąpi odrębnym zarządzeniem.

§ 5.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
        

Załącznik 
do Zarządzenia Nr 209/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 9 listopada 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

Ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej


Nazwa i adres instytucji kultury: Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 16.

I. Formalne kryteria wyboru i wymagane kwalifikacje:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe  – preferowane będą osoby posiadające wykształcenie o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub pokrewne.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność.
5. Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
6. Doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi.
7. Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury.
8. Predyspozycje menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem, a także  predyspozycje do organizowania i prowadzenia  - przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną.
9. Znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym finansów publicznych.
10. Znajomość zasad pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE.
11. Przynajmniej 5-letni staż pracy.
12. Prawo jazdy kat. B.

II. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z motywacją kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej.
2. Pisemną autorską koncepcję funkcjonowania Ośrodka Upowszechniania Kultury, ze szczegółowym uwzględnieniem wizji rozwoju ośrodka, a także współpracy z innymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi oraz gospodarowania środkami finansowymi i efektywnego wykorzystania bazy lokalowej.
3. Pisemna informację na temat dotychczasowej działalności kandydata w zakresie  kultury; do informacji mogą być dołączone referencje.
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zmianami).
5. Kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane wykształcenie  i umiejętności.
6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.
7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne (kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
10. Oświadczenie że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. 2013. 168).
11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2002.101 ze zmianami) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora.

Składane dokumenty (z wyjątkiem wymienionych w pkt. 5) muszą być podpisane przez osobę przystępującą do konkursu.

III. Ramowy zakres wykonywany na stanowisku dyrektora:
1. Zarządzanie Ośrodkiem Upowszechniania Kultury w Wysokiej w celu realizacji zadań wskazanych w statucie instytucji.
2. Realizacja programu działania zgodnie z umową, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Kierowanie bieżącą działalnością instytucji i reprezentowanie jej na zewnątrz.
4. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele statutowe instytucji.
5. Kierowanie gospodarką finansową instytucji i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość, w tym opracowanie planu finansowego instytucji oraz dysponowanie środkami określonymi w planie.
6. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników instytucji kultury.
7. Współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, zespołami amatorskimi, artystami i twórcami, z organizacjami pozarządowymi, z gminą partnerską Miasta i Gminy Wysoka oraz Urzędem Miasta i Gminy w Wysokiej.

IV. Informacja o terminie i miejscu składania wniosków o przystąpienie do konkurs wraz z wymaganymi dokumentami:
Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej”, w terminie do dnia 25 listopada 2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać na dres: Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej, 89-320 Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

V. Informacje dodatkowe:
1. Kandydaci na stanowisko dyrektora mają prawo wglądu w podstawowe dokumenty OUK: statut, regulamin organizacyjny oraz inne zarządzenia określające wewnętrzny system funkcjonowania OUK.
2. Dyrektora powołuje się na okres 5 lat.
3. Oferty niekompletne oraz te które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe bez podania przyczyny.
5. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – 9.12.2016 r.

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:2016-11-10 10:09:10
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2016-11-10 10:04:31
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2016-11-10 10:09:30
Ostatnia zmiana:2016-11-10 11:33:41
Ilość wyświetleń:1387

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij