Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR   155 /2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia  20 maja  2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej.

 

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015.2156 ze zmianami ) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej (treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do  zarządzenia).

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej miasta i gminy Wysoka oraz na tablicy ogłoszeń.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Marek Madej 

 

 

Załącznik  nr 1 do zarządzenia Nr 155/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej

 

 

O g ł o s z e n i e   o   k o n k u r s i e

Burmistrz  Miasta i Gminy Wysoka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej.

1.     Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

  1)  ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w  szkole podstawowej;

  2)  ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

  3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

  4)  uzyskał:

a)  co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)  w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

  5)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  6)  nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2015 r. poz.357 późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

  7)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

  9)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.).

 

2. Do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej i spełnia wymagania określone w ust.1 pkt.2-9. 

 

3.Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

   1)posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

  2)  ukończyła studia magisterskie;

  3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

  4)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

  5)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 6)ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

  7)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  8)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168, z późn. zm.).

4.Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 167 z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

5.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju  szkoły;

2)    poświadczonej, przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

–stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;


 

 

4)    oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt. 3;

5)    oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)    zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. z 1996 roku Nr 69, poz. 332 ze zmianami);

7)    oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)    oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)    oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 168, z późn. zm.);

10)oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 z późn. zm.)-w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;

11)oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

12)oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2015, poz. 357, z późn. zm.)-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

6.Kandydat  jest zobowiązany przedstawić do wglądu oryginały dokumentów, o których mowa w  ust.1, pkt. 2,4,5,11,12.

7.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

8.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresem zwrotnym                     i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej” w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia  tj. do 10 czerwca 2016r.  Dokumenty kandydat składa osobiście w sekretariacie (II piętro, biuro nr 26) lub na adres Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka. W  przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej.

Informacji o konkursie udziela Pani Jadwiga Depta, nr telefonu (67) 2871004 wew.43 (II piętro Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, biuro nr 24).

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2016-05-20 11:54:33
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2016-05-20 11:58:39
Ostatnia zmiana:2016-05-20 11:58:48
Ilość wyświetleń:1297

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij