ZARZĄDZENIE Nr  143 /2016
BURMISTRZA MIASTA  I  GMINY  WYSOKA
 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wysoka oraz projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów i nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wysoka.

 Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/244/2014 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 marca  2014 r. w sprawie  zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Wysoka (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego 2014.2535) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów nw. uchwał Rady Miasta i Gminy Wysoka:
1)w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wysoka oraz projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka.
2)w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów i nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wysoka.
2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców, wniesienie uwag i ewentualna akceptacja projektu, o którym mowa w pkt.1.

§ 2. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 28 kwietnia 2016 r. do 13 maja 2016 r.

§ 3. Projekty Uchwał, o których mowa w §1 udostępnione zostaną mieszkańcom na stronie internetowej Miasta i Gminy, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w formie papierowej dostępnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

§ 4. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i opinie składać można pisemnie w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej). Adres office@gminawysoka.pl

§ 5. Za koordynację i przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialna jest Pani Jadwiga Depta – inspektor ds. oświaty.

§ 6. Z przebiegu konsultacji projektów sporządzony zostanie protokół, który podany zostanie do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji społecznych.

 § 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. oświaty.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Miasta i Gminy

Wysoka

/-/ Marek Madej