PP.67330.1.2016. Wysoka, dnia 16 marca 2016 roku

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że na podstawie art. 104, (49) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego/t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23/, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, art. 53 ust. 1- 4 i art. 54 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm./, na wniosek; Polskiej Spółki Gazownictwa, Sp. z o.o., oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań,

- dnia 16 marca 2016 roku, została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE”, na działkach nr 65, 39, 40, 556, 558, 559, 149/2, 188/6 leżących w obrębie ewidencyjnym wsi Mościska, na działkach nr 64, 88, 89/2, 87 leżących w obrębie ewidencyjnym wsi Wysoka Mała, na działkach nr 96, 97, 101, 99, 122, 87, 88, 84/1 leżących w obrębie ewidencyjnym wsi Grabówno.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

Decyzja stanie się ostateczną po upływie 28 dni od dnia obwieszczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwest.

- gabloty ogłoszeń (UMiG w Wysokiej, UG w Miasteczku Krajeńskim, gabloty sołeckie Mościska, Wysoka Mała, Grabówno)

- w miejscu lokalizacji inwestycji

- BIP

2. a/akta

J.P.