Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

KIEROWNIK

ZAKŁADU G0SPODARKI KOMUNALNEJ WYSOKIEJ

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Głównego Księgowego

Podstawa prawna ogłoszenia i przeprowadzenia naboru – ustawa z dnia 21 listopada 2008roku o pracownikach samorządowych (tj. z 2014r. poz. 1202)

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

  Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

  ul. Szkolna 1, 89-320 Wysoka

  TE. 67 287 10 09

 2. OKREŚLENIE STANOWISKA

  Główny Księgowy , pełen etat , data zatrudnienia od dnia 01.04.2016r.

 3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Osoba ubiegająca się na stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące niezbędne wymagania zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych( Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami):

 1. posiada obywatelstwo polskie

 2. posiada nieposzlakowaną opinię;

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

 5. Spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,

  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości.

  3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na postawie odrębnych przepisów,

  4. posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Znajomość gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

 2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych wraz
  z aktami wykonawczymi.

 3. Znajomość przepisów z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

 4. Znajomość przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej i planu kont.

 5. Znajomość komputerowych programów finansowo - księgowych oraz pakietu MS Office.

 6. Samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, rzetelność obowiązkowość, kreatywność, dyspozycyjność.

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki:

  a) zgodnie z przyjętymi zasadami ( polityki) rachunkowości,

  b) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych,

  c) okresowe ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów ( z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie spisu z natury), rozliczenie inwentaryzacji.

  d) wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,

  e) sporządzanie sprawozdań finansowych,

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli:

        a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

        b) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4. Przygotowywanie planu finansowego zakładu budżetowego.

5. Prowadzenie spraw dot. odprowadzania składek na PFRON, ZUS i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.

6. Sporządzanie kalkulacji finansowych oraz sprawozdań statystycznych wynikających z odrębnych przepisów.

 1. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

  1. Praca w budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej.

  2. Stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy wraz z drukarką.

  3. Środki łączności : telefon stacjonarny i dostęp do sieci internetowej.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Życiorys (CV)

 2. List motywacyjny

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 4. Kwestionariusz osobowy

 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.

 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

 7. Oświadczenie o niekaralności z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze kadr Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, ul. Szkolna 1, 89-320 Wysoka w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej”- w terminie do dnia 25.02.2016r. do godz. 15:00.

  Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zakładu (www.zgkwysoka.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka oraz na tablicy informacyjnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej i w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka.

 3. Nabór odbędzie się w dwóch etapach: I etap polegający na analizie formalnej dokumentów odbędzie się w dniu 26.02.2016r, II etap obejmujący postępowanie kwalifikacyjna (test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 29.02.2015r. o godzinie 11:00.

 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do II etapu zostaną odesłane pocztą.

Jednocześnie informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 poz.1202).”

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2016-02-08 10:43:48
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2016-02-08 10:47:49
Ostatnia zmiana:2016-02-08 10:47:52
Ilość wyświetleń:1330

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij