ZARZĄDZENIE NR 85/2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wysoka.

Na podstawie §2 Uchwały Nr XXXIX/244/2014 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Wysoka (Dz. Urz. Wojew. Wielkopolskiego 2014.2535), Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wysoka.

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców, wniesienie uwag i ewentualna akceptacja projektu, o którym mowa w pkt. 1.

§ 2. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 25 września do 13 października 2015 r.

§ 3. Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wysoka udostępniony zostanie mieszkańcom na stronie internetowej Miasta i Gminy, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w formie papierowej dostępnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

§ 4. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i opinie składać można pisemnie w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej). Adres e-mail: office@gminawysoka.pl

§ 5. Za koordynację i przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialna jest Pani Halina Borowczyk – Sekretarz Miasta i Gminy Wysoka przy współudziale Pana Pawła Kantowicza – referenta ds. ochrony środowiska.

§ 6. Z przebiegu konsultacji projektu sporządzony zostanie protokół, który podany zostanie do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji społecznych.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mig Wysoka

/-/ Marek Madej