Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora do spraw funduszy unijnych i promocji gminy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora do spraw funduszy unijnych i promocji gminy

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223.1458)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WYSOKA
Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. funduszy unijnych i promocji gminy
w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej
Pl. Powst. Wlkp. 20/21, 89-320 Wysoka

I.STANOWISKO PRACY:
  PODINSPEKTOR DS. FUNDUSZY UNIJNYCH I PROMOCJI GMINY (wymiar czasu
  pracy: 1 etat)

II.WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku, tj.
1.posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub techniczne
2.posiada obywatelstwo polskie
3.posiada nieposzlakowaną opinię
4.ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
5.nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
6.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

I.WYMAGANIA DODATKOWE
1.Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej
2.Wiedza i doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków unijnych, dodatkowym atutem będzie udokumentowanie i potwierdzenie skuteczności wcześniej składanych wniosków
3.Kreatywność i samodzielność w działaniu
4.Umiejętność pracy w zespole
5.Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, EXCEL)
6.znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
7.znajomość języka angielskiego – poziom podstawowy.

I.WARUNKI PRACY NA STANOWISKU
1.Praca w budynku Urzędu na II piętrze (możliwość korzystania z windy)
2.Stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy i środki łączności: telefon stacjonarny i dostęp do internetu.

II.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
1.W zakresie funduszy unijnych
1)Pozyskiwanie informacji o możliwości finansowania zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych
2)Inicjowanie udziału Miasta i Gminy Wysoka w otwartych konkursach i programach w celu ubiegania się o dotacje z funduszy zewnętrznych
3)Przygotowywanie projektów, sporządzanie wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych, w tym w ramach środków unijnych
4)Rozliczanie projektów ze środków UE, w tym sporządzanie wniosków o płatność oraz nadzór nad wykonywaniem budżetów projektów
5)Opisywanie dokumentów księgowych oraz innych niezbędnych do rozliczenia projektów
6)Przygotowywanie pism i wniosków o dokonywanie zmian w projektach, przesunięć w harmonogramach, zmian terminów realizacji
7)Współpraca z Instytucjami Wdrażającymi, w tym przygotowywanie wszystkich wymaganych dokumentów przez te Instytucje w realizowanych projektach
8)Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie jednostkom organizacyjnym, organizacjom i  podmiotom gospodarczym informacji o możliwości skorzystania z różnych źródeł pomocowych.
1.W zakresie promocji gminy
1)Realizacja zadań związanych z promocją miasta i gminy
2)Gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz
3)Opracowywanie projektów folderów i informatorów o gminie Wysoka
4)Opracowywanie i aktualizacja informacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Wysoka
5)Umieszczanie niezbędnych materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej i ich aktualizacja.

I.WYMAGANE DOKUMENTY
1.życiorys (CV)
2.list motywacyjny
3.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
4.kwestionariusz osobowy
5.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)
6.oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
7.zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku.

UWAGA! Wynik postępowania stanowi łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i testu sprawdzającego stopień spełnienia powyższych wymagań.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powst. Wlkp. 20/21 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. funduszy unijnych i promocji gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” – w terminie do dnia 10 września 2015 r.
 Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

 Jednocześnie informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.223.1458).”

 

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:2015-08-14 13:39:49
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2015-08-14 13:39:33
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2015-08-14 13:40:29
Ostatnia zmiana:2015-08-14 13:40:33
Ilość wyświetleń:1857

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij