Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

BMiG Wysoka ogłasza nabór na czas zastępstwa na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej

Ogłoszenie o naborze na czas zastępstwa na stanowisko podinspektora do spraw ochrony środowiska

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,poz. 1458)

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY WYSOKA

Ogłasza nabór na czas zastępstwa

na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska

w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powst. Wlkp. 20/21, 89-320 Wysoka

 1. STANOWISKO PRACY:

  PODINSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA (wymiar czasu pracy: 1 etat, okres

  zatrudnienia: na czas zastępstwa)

 2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku, tj.

 1. posiada obywatelstwo polskie

 2. posiada nieposzlakowaną opinię

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

 4. nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

 5. posiada wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska lub inżynieria środowiska.

 1. WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Kreatywność i samodzielność w działaniu

 2. Umiejętność pracy w zespole

 3. Biegła znajomość obsługi komputera (Windows XP, pakiet MS Office, Internet Explorer)

 4. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz kodeksu postępowania administracyjnego

 1. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

 1. Praca w budynku Urzędu na II piętrze (możliwość korzystania z windy)

 2. Stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy i środki łączności: telefon stacjonarny i dostęp do internetu.

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w tym:

 1. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

 2. prowadzenie ewidencji umów na odprowadzanie ścieków,

 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku nie wykonania obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie zapewnienia utrzymania porządku i czystości.

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska, w tym:

 1. prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 2. aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska,

 3. gospodarka gminnym funduszem ochrony środowiska,

 4. prowadzenie ewidencji źródeł zanieczyszczeń w zakresie korzystania ze środowiska,

 5. prowadzenie publicznego dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne.

 2. Współpraca w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

UWAGA! Wynik postępowania stanowi łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i testu sprawdzającego stopień spełnienia powyższych wymagań.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 4. kwestionariusz osobowy

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

 7. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powst. Wlkp. 20/21w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” w terminie do dnia 20 października 2014 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Jednocześnie informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”

Metadane

Źródło informacji:Donata Grabek
Data utworzenia:2014-10-10 12:48:11
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2014-10-10 12:47:56
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2014-10-10 12:48:51
Ostatnia zmiana:2014-10-10 12:49:02
Ilość wyświetleń:2695

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij