Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

KIEROWNIK

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ

Ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista ds. ochrony środowiska

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

ul. Szkolna 1, 89-320 Wysoka

Podstawa prawna: art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)

 1. STANOWISKO PRACY:

  SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA (wymiar czasu pracy: 1 etat)

 2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku, tj.

 1. posiada obywatelstwo polskie

 2. posiada nieposzlakowaną opinię

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 4. nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

 5. Spełnienie jednego z poniższych warunków:

  1. posiada wykształcenie wyższe kierunkowe

b) posiadanie minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 1. WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska (w pełnym zakresie)

 2. Rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, wytrwałość, spostrzegawczość, uzdolnienia organizacyjne, rozumowanie logiczne oraz umiejętność pracy w zespole ze zdolnościami kierowniczymi.

 3. Biegła znajomość obsługi komputera (Windows7, pakiet MS Office, Internet Explorer)

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

  1) Kontrola i przestrzeganie przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz prawa wodnego

  2) Zbieranie danych, prowadzenie rejestrów oraz ewidencji z zakresu wytwarzanych odpadów, produkcji wody, odprowadzania ścieków, emisji zanieczyszczeń do powietrza, spalania paliw w transporcie drogowym oraz urządzeniach stacjonarnych

  3) Ustalanie i wyliczenie należnych opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzanie informacji i przekazywanie ich do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

  4) Prowadzenie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi wytwarzanymi na oczyszczalni ścieków w Wysokiej

  5) Przygotowywanie stosownych dokumentów do zezwoleń oraz pozwoleń wodno-prawnych na wprowadzanie do środowiska substancji w zakresie eksploatacji instalacji powodujących:

  - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

  - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

  - wytwarzanie odpadów

  6) Prowadzenie monitoringu jakości pobieranej i uzdatnianej wody i badań w ramach kontroli zewnętrznej i wewnętrznej, jakości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni oraz doprowadzanych do odbiornika.

  7) Informowanie mieszkańców o jakości wody do picia .

  8) Prowadzenie monitoringu jakości komunalnych osadów ściekowych

  9) Sporządzanie sprawozdań i analiz statystycznych dla Urzędu Statystycznego

  10) Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie azbestu.

  11) Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem odpadów otrzymywanych z poszczególnych części oczyszczalni i stacji uzdatniania wody.

  12) Opracowywanie programów remontowo-modernizacynych obiektów eksploatacyjnych Zakładu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

  13) Programowanie i inicjowanie kierunków rozwojowych w zakresie budowy i rozbudowy obiektów eksploatacyjnych i urządzeń wodociągowo-kanalizcyjnych.

  14) Prowadzenie prac związanych z perspektywicznym zaopatrzeniem miasta i gminy w wodę oraz odbioru ścieków.

  15) Planowanie przeprowadzenia przeglądów budowlanych, elektrycznych i innych ocen technicznych obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

  16) Prowadzenie gospodarki materiałowej , zamawianie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na awarie urządzeń.

  17) Zaopatrzenie oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w preparaty chemiczne do potrzeb technologicznych.

  18) Dokształcanie i doskonalenie swoich kwalifikacji w drodze samokształcenia lub uczestniczenia w kursach.

  19) Umiejętność czytania mapa geodezyjnych i interpretacji występujących mediów.

  20) Prowadzenie gospodarki hydrantowej.

  21) Inne zadania zlecone przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

  Zawód specjalisty ochrony środowiska wymaga ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co wynika zarówno z rozwoju dziedziny, w której pracuje, jak i zmian w prawie dotyczącym ochrony środowiska. Ważną cechą psychofizyczną w tym zawodzie jest gotowość do ustawicznego kształcenia się.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Życiorys (CV)

 2. List motywacyjny

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 4. Kwestionariusz osobowy

 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

 7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku.

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, ul. Szkolna 1, 89-320 Wysoka w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. ochrony środowiska w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej”- w terminie do dnia 30 sierpnia 2013r. do godz. 15.00

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

2) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczony na stronie internetowej Zakładu (www.zgkwysoka.pl) , na stronie biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wysokiej oraz na tablicy informacyjnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka.

3) Nabór na stanowisko odbędzie się w dwóch etapach: I etap polegający na analizie formalnej dokumentów, II etap będzie stanowiła rozmowa kwalifikacyjna. O terminie II etapu osoby, które spełniają warunki formalne, zostaną powiadomione indywidualnie.

4) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami).”

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:2013-07-26 10:23:57
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2013-07-26 10:23:38
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2013-07-26 10:24:59
Ostatnia zmiana:2013-07-26 10:25:05
Ilość wyświetleń:2627

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij