Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Konkurs - Kierownik ZGK ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

KIEROWNIK

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ

Ogłasza nabór na stanowisko 

Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

ul. Szkolna 1, 89-320 Wysoka

Podstawa prawna ogłoszenia i przeprowadzenia naboru –ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,poz.1458 ze zmianami)

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Głównym księgowym może być osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie

 2. Posiada nieposzlakowaną opinię

 3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

 4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

 5. Spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,

 2. Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,

 1. WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Znajomość gospodarki finansowej zakładów budżetowych

 2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

 3. Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

 4. Znajomość przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej i planu kont.

 5. Znajomość komputerowych programów finansowo- księgowych oraz pakietu MS Office.

 6. Samodzielność , odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, dyspozycyjność.

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 1. Całość zagadnień związanych z prawidłowym działaniem zakładu budżetowego w świetle obowiązujących przepisów finansowo-księgowych.

 2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

 3. Przygotowanie planu finansowego zakładu budżetowego.

 4. Prowadzenie rachunkowości jednostki

 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

 6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

 7. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

 8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych wynikających z odrębnych przepisów

 9. Prowadzenie spraw dot. odprowadzania składek na PFRON, ZUS i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Życiorys (CV)

 2. List motywacyjny

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 4. Kwestionariusz osobowy

 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

 7. Oświadczenie o niekaralności z zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi

 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku.

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, ul. Szkolna 1, 89-320 Wysoka w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej”- w terminie do dnia 16 sierpnia 2013r. do godz. 15.00

2) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczony na stronie internetowej Zakładu (www.zgkwysoka.pl) , na stronie biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wysokiej oraz na tablicy informacyjnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka.

3) Nabór na stanowisko odbędzie się w dwóch etapach: I etap polegający na analizie formalnej dokumentów, II etap będzie stanowiła rozmowa kwalifikacyjna. O terminie II etapu osoby, które spełniają warunki formalne, zostaną powiadomione indywidualnie.

4) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami).”

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Szalska
Data utworzenia:2013-07-11 12:00:31
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2013-07-11 12:00:47
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2013-07-11 12:02:35
Ostatnia zmiana:2013-07-11 12:02:50
Ilość wyświetleń:2572

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij