Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Informacje MGOPS - Instytucja dziennego opiekuna

Instytucja dziennego opiekuna

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia (w wyjątkowych sytuacjach - 4 rok życia), zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Umowa zawierana z dziennym opiekunem określa m.in. strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki dziennego opiekuna, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta, warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) dziennym opiekunem może być osoba, która daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę we własnym lokalu lub lokal ten może mu udostępnić lub wyposażyć gmina. Jest jedna przesłanka, którą musi spełniać lokal: „ma zapewniać bezpieczną opiekę nad dzieckiem”. Ocenę zapewnia wójt, burmistrz lub prezydent miasta (może to być w trybie wywiadu kierownika ośrodka pomocy społecznej, wywiadu środowiskowego).

Minimalne wymagania dotyczące kwalifikacji dziennego opiekuna reguluje art. 39 ustawy. Z regulacji tej wynika, że osoba, która nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun obowiązana jest odbyć 160 - godzinne szkolenie, a w przypadku, gdy posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo - wychowawczego - 40 - godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy. Szkolenia te mogą prowadzić tylko te podmioty, których programy szkoleń zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw rodziny, co jest równoznaczne 2

z ich zamieszczeniem w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowym wymaganiem w stosunku do dziennego opiekuna jest poddanie się obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r., Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r., Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723).

Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci (art. 38 ustawy).

Liczbę dzieci, którą powierza się opiece dziennego opiekuna określa umowa zawierana między dziennym opiekunem a zatrudniającym go wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta. Przy określaniu liczby dzieci, nad którymi opiekę może sprawować dzienny opiekun należy również brać pod uwagę możliwości lokalowe.

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wójt, burmistrz lub prezydent miasta wybiera dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536).

Konkurs przeprowadzany jest po zbadaniu zapotrzebowania na tę formę opieki w gminie. Rozpisanie otwartego konkursu ofert może mieć miejsce także na zgłoszone wyraźne zapotrzebowanie rodziców dzieci, którzy chcieliby skorzystać z tej formy opieki. Warunki konkursowe ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta, ogłaszający konkurs. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie stawia wymogu, że do konkursu mogą przystępować tylko osoby, które odbyły już szkolenie dla dziennego opiekuna. Możliwe jest określenie warunków konkursu w ten sposób, aby osoby, które chcą być dziennym opiekunem mogły przedstawić świadectwo ukończenia koniecznego szkolenia przed podjęciem pracy, czyli opieki nad dziećmi. Rozwiązanie to daje kandydatom na dziennych opiekunów możliwość odbycia szkolenia dopiero po pozytywnym dla nich rozstrzygnięciu konkursu. Jest to zasadne ze względu na możliwie wysoki koszt tych szkoleń.

Wykaz dziennych opiekunów zawierający ich imiona i nazwiska prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jest on jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych właściwego urzędu gminy.

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Hoffman
Data utworzenia:2013-01-09 12:44:56
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2013-01-09 12:45:14
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2013-01-09 12:55:27
Ostatnia zmiana:2013-01-09 12:55:36
Ilość wyświetleń:2689

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij