Informacja w sprawie zakładania niepublicznych  przedszkoli, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego w systemie oświaty

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka informuje, że zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę.

Stosownie do art. 89a ww. ustawy osoba fizyczna i prawna może również prowadzić inne formy wychowania przedszkolnego :

1) punkty przedszkolne, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący;

  2)  zespoły wychowania przedszkolnego, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Szczegółowe warunki utworzenia punktu lub zespołu określa rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U z 2010 roku).

Zgłoszenie do ewidencji  powinno zawierać:

  1)  oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

  2)  określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły, przedszkola lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,

  3)  wskazanie miejsca prowadzenia szkoły, przedszkola lub placówki (poświadczone tytułem prawnym do lokalu np. aktem własności, umową najmu, dzierżawy, użytkowania) oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a)  możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b)  realizację innych zadań statutowych,

c)  bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami (potwierdzone opiniami właściwego inspektora sanitarnego oraz Państwowej Straży Pożarnej;

  4)  statut szkoły, przedszkola lub placówki, natomiast osoby zamierzające prowadzić inną formę wychowania przedszkolnego przedstawiają Projekt organizacji wychowania przedszkolnego;

  5)  dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole, przedszkolu lub placówce;

6) adres urzędu skarbowego, w którym rozlicza się osoba prowadząca.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu oraz kuratorowi oświaty. Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi placówkami działającymi w systemie oświaty.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się, jeżeli:

  1)  zgłoszenie nie zawiera wszystkich danych określonych w ustawie  i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie;

  2)  statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Ewidencja placówek niepublicznych jest jawna. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, poprzez dostarczenie wszystkim zainteresowanym danych o podmiocie będącym osobą prowadzącą, a także o samej placówce.

Postępowanie w sprawie wpisu do ewidencji jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

 

Osoby fizyczne i prawne, które będą prowadzić szkoły i placówki niepubliczne mogą ubiegać się o dotację z budżetu miasta i gminy Wysoka. Warunki uzyskania dotacji określa uchwała XIX / 126  / 2012 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia   31 maja   2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta i gminy Wysoka przyznanych szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie miasta i gminy Wysoka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Wniosek o udzielenie dotacji składa się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok budżetowy.

Druki i dokumenty do pobrania:

1.     Zgłoszenie do ewidencji niepublicznego przedszkola

2.     Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego- zespołu wychowania przedszkolnego/punktu przedszkolnego

3.     Uchwała nr XIX/126/2012 Rady MiG Wysoka z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta i gminy Wysoka przyznanych szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie miasta i gminy Wysoka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

4.     Zał. nr 1 do ww. uchwały-wniosek o udzielenie dotacji z budżetu miasta i gminy Wysoka

5.     Zał. nr 2 do ww. uchwały-informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca

6.     Zał. nr 3 do ww. uchwały- rozliczenie z dotacji

7.     Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego , warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.