Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora ds. funduszu alimentacyjnego

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. funduszu alimentacyjnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

 

I.             Stanowisko Pracy

 

Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego (wymiar czasu pracy: 1 etat)

 

II.           Wymagania niezbędne:

 

Osoba ubiegająca się zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku, tj:

1)    Posiada obywatelstwo polskie

2)    Posiada nieposzlakowaną opinię

3)    Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

4)    Nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

5)    Posiada wykształcenie średnie (staż pracy 3 lata) lub wyższe (preferowane)

III.         Wymagania dodatkowe

1.     Kreatywność i samodzielność w działaniu

2.     Umiejętność pracy w zespole

3.     Wewnętrzna dyscyplina

4.     Biegła znajomość obsługi komputera (Windows XP, pakiet MS Office)

5.     Doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej

6.     Znajomość przepisów ustaw:

a)    Ustawy o świadczeniach rodzinnych

b)    Ustawy o osobach uprawnionych do alimentów

c)     Rozporządzeń wykonawczych ww. ustaw

d)    Kodeksu postępowania administracyjnego

IV.          Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.         Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich weryfikacja formalna i merytoryczna

2. Rozpatrywanie przyjętych wniosków pod względem kompletności

Rozpatrywanie wniosków w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie

3. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznych, zawieszania, umarzania oraz wznawiania postępowania

4. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

5. Prowadzenie spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami w zakresie przygotowywania decyzji oraz prowadzenia postępowania egzekucyjnego

6. Obsługa komputerowa świadczeń

7. Przygotowywanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z wykorzystania dotacji w zakresie wypłaconych świadczeń oraz ich kosztów obsługi.

 

Wynik postępowania stanowi łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i testu sprawdzającego stopień spełnienia powyższych wymagań.

V.            Warunki pracy na wskazanym stanowisku

1.     W pełnym wymiarze czasu pracy, praca biurowa

2.     Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

 

VI.          Wymagane dokumenty

1.     CV (życiorys)

2.     List motywacyjny

3.     Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4.     Kopie świadectw pracy lub dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy

5.     Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

6.     Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np.: kursy, szkolenia itp.)

7.     Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

8.     Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku

9.     Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka (biuro nr 14, I piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. funduszu alimentacyjnego” – w terminie do dnia 29 czerwca 2012 r. do godziny 15.00

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu (ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych, test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna) wraz z terminem testu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka oraz na tablicy ogłoszeń UMiG Wysoka, w terminie do 9 lipca 2012 r.

 

p.o. Kierownik MGOPS Wysoka

Agnieszka Hoffmann

 

 

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:2012-06-13 09:59:41
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2012-06-13 09:59:16
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2012-06-18 10:00:01
Ostatnia zmiana:2012-06-18 10:00:16
Ilość wyświetleń:3135
Miasto i Gmina Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, pow. pilski, woj. wielkopolskie, tel.: +48.672871004, fax: +48.672871080, email: office@gminawysoka.pl, http://www.gminawysoka.pl, NIP: 764-261-31-56, Regon: 570791276

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij