Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora do spraw inwestycji i dróg

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,poz. 1458)

 

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY WYSOKA

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i dróg

w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powst. Wlkp. 20/21, 89-320 Wysoka

 

 

     I.    STANOWISKO PRACY:

PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI I DRÓG (wymiar czasu pracy: 1 etat)

 

    II.    WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku, tj.

1)      posiada obywatelstwo polskie

2)      posiada nieposzlakowaną opinię

3)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

4)      nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

5)      posiada wykształcenie średnie lub wyższe o specjalności ogólnobudowlanej

6)      staż pracy na stanowisku podobnym (w okresie trzech ostatnich lat) .

 

  III.    WYMAGANIA DODATKOWE

1)    Kreatywność i samodzielność w działaniu

2)    Umiejętność pracy w zespole

3)    Biegła znajomość obsługi komputera (Windows XP, pakiet MS Office, Internet Explorer)

4)    znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego

 

   IV.    ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 

1)    planowanie i przygotowywanie dokumentacji do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,

2)    nadzór nad przebiegiem prac oraz  rozliczanie finansowe i materiałowe realizowanych przez gminę przedsięwzięć budowlanych,

3)    prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji i remontów oraz przekazywaniem  do użytkowania zakończonych inwestycji,

4)    udział w opiniowaniu stanu technicznego obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia,

5)    udział w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych w tym w ramach środków unijnych oraz rozliczanie  przyznanych funduszy,

6)    sporządzanie kosztorysów inwestorskich na realizację zadań własnych  gminy,

7)    nadzór nad utrzymaniem  obiektów gminnych w należytym  stanie technicznym,

8)    nadzór  nad bieżącym utrzymaniem oraz remontami dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

UWAGA! Wynik postępowania stanowi łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i testu sprawdzającego stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

    V.    WYMAGANE DOKUMENTY

1)    życiorys (CV)

2)    list motywacyjny

3)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4)    kopie świadectw pracy lub dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy

5)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (po pobrania)

6)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

7)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

8)    zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powst. Wlkp. 20/21 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i dróg w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” w terminie do dnia 12 marca 2012r.

      Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

 

      Jednocześnie informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%, zatem osobom niepełnosprawnym nie przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu.

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”

 

 

Metadane

Źródło informacji:Donata Grabek
Data utworzenia:2012-02-27 11:48:39
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2012-02-27 11:48:45
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2012-02-27 11:50:23
Ostatnia zmiana:2012-02-27 11:50:28
Ilość wyświetleń:2887
Miasto i Gmina Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, pow. pilski, woj. wielkopolskie, tel.: +48.672871004, fax: +48.672871080, email: office@gminawysoka.pl, http://www.gminawysoka.pl, NIP: 764-261-31-56, Regon: 570791276

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij