ZARZĄDZENIE  NR 94/2011

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  WYSOKA

z dnia 18 listopada 2011 roku

 

 

w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wysokiej.

 

            Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami)  zarządza się co następuje:

 

            § 1. W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań profilaktyczno-edukacyjnych powołuje się  Miejsko-Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Wysokiej, w składzie:

1.       Czechowska-Zerzut Izabela – pedagog Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej

2.       Dembiński Łukasz – dzielnicowy Posterunku Policji w Wysokiej

3.       Koc Julia – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chodzieży

4.       Maczejewska Halina – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej

5.       Reysowska Violetta – pedagog Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej

6.       Szymańska Barbara – pielęgniarka środowisko-rodzinna

7.       Tuliszewski Mieczysław – przedstawiciel Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wysokiej.

 

 

            § 2. Miejsko-Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Wysokiej działa za zasadach określonych w Uchwale Nr XI/66/2011 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wysokiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej.

 

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.